Prawne podstawy działania

Przedmiot działalności

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.


Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zgodnie z uchwałą nr 318/XLVII/2022 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, obejmuje swoją działalnością obsługę jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica w zakresie:

 

1) w zakresie obsługi finansowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

b) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowywania projektu planu finansowego jednostek oraz przygotowywania projektów zmian w planach finansowych,

c) bieżąca kontrola realizacji planu finansowego, a w szczególności w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi,

d) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,

f) zapewnienie prawidłowej realizacji dochodów i wydatków jednostek, w tym współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie terminowego egzekwowania należności i dokonywania płatności zobowiązań,

g) prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej,

h) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek;

2) rachunkowość oraz sprawozdawczość budżetową i finansową;

3) w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:

a) sporządzanie, w zakresie wykonywanych zadań, wymaganych przepisami prawa sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Edukacji i Nauki,

b) sporządzanie zbiorczych informacji i analiz dotyczących realizacji zadań oświatowych na potrzeby organów gminy i organu nadzoru pedagogicznego,

c) współpraca z kierownikami obsługiwanych jednostek w zakresie organizowania przeglądów stanu technicznego posiadanych obiektów i urządzeń oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji,

d) zarządzanie obiektami sportowymi: Gminną Halą Sportową w Piątnicy oraz kompleksem boisk w Piątnicy Poduchownej,

e) dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola,

f) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

g) organizowanie dowozu posiłku do placówek oświatowych,

h) organizowanie dodatkowych dowozów dla uczniów w ramach realizacji zadań oświatowych,

i) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w ramach wykonywanych zadań;

4) w zakresie obsługi kadrowej:

a) prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej, w tym prowadzenie akt osobowych dyrektorów i pracowników jednostek obsługiwanych,

b) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników jednostek oświatowych Gminy Piątnica,

c) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów jednostek obsługiwanych;

5) obsługę informatyczną;

6) obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Piątnicy (zwanej dalej MKZP), zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666) oraz umową określającą szczegółowe warunki świadczonej MKZP pomocy.

 

Centrum realizuje zadania Wójta jako organu prowadzącego w zakresie:

 1) prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, bądź likwidacją szkół oraz łączeniem ich w zespół, wyłączaniem z zespołu lub jego rozwiązaniem;

 2) przygotowywania projektów planów sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i granic ich obwodów;

 3) inicjowanie działań mających na celu:

 a) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 b) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

 c) wspieranie prac remontowych w obiektach szkolnych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w tym zakresie,

 d) wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

 4) wykonywanie zadań związanych z:

 a) przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,

 b) dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół,

 c) organizacją egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie dokumentacji,

 d) przyznawaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

 e) realizacją dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5) analizy arkuszy organizacji przedszkola i szkół podstawowych na dany rok szkolny celem ich zatwierdzenia przez organ prowadzący;

 6) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku nauki;

 7) dokonywanie rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

 8) opracowywania projektów aktów prawnych organów gminy z zakresu oświaty;

 9) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej i współpraca z tym zakresie z Kuratorium Oświaty;

 10) obsługi administracyjno-technicznej procedury przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątnica;

 11) pozyskiwanie (w tym składanie wniosków) oraz rozliczanie projektów, programów oraz innych form wsparcia skierowanych do szkół i przedszkoli finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.