Prawne podstawy działania

Przedmiot działalności

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.


Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zgodnie z uchwałą nr 116/XXI/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 października 2016 r., obejmuje swoją działalnością obsługę jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica w zakresie:

1. obsługi finansowej:

    a) prowadzenie obsług rachunków bankowych;

    b) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie przygotowywania projektu planu finansowego jednostek oraz przygotowywania projektów zmian w planach finansowych;

    c) bieżąca kontrola realizacji planu finansowego, a w szczególności w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi;

    d) dokonywanie wstępnej akceptacji dokumentów księgowych pod względem zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych;

    e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;

    f) zapewnienie prawidłowej realizacji dochodów i wydatków jednostek, w tym pełne i terminowe egzekwowanie należności oraz terminowe dokonywanie płatności zobowiązań;

    g) prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej;

    h) przygotowywanie i opracowywanie danych finansowych do sprawozdań statystycznych i oświatowych;

    i) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej.

2. Rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

3. Obsługi administracyjno – organizacyjnej:

    a) koordynowanie działań jednostek obsługiwanych mających na celu pozyskiwanie funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych na wykonywanie zadań statutowych oraz realizację i rozliczanie projektów;

    b) sporządzanie zbiorczych informacji i analiz dotyczących realizacji zadań oświatowych na potrzeby organów gminy i organu nadzoru pedagogicznego;

    c) współpraca z kierownikami obsługiwanych jednostek w zakresie organizowania przeglądów stanu technicznego posiadanych obiektów i urządzeń oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji;

    d) zarządzanie obiektami sportowymi: Gminną Halą Sportową i kompleksem boisk w Piątnicy Poduchownej;

    e) organizowanie dowozu uczniów do szkół.

4. Obsługi kadrowej - prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół oraz pozostałych pracowników jednostek obsługiwanych.

5. Obsługę informatyczną.

 

Centrum realizuje zadania Wójta jako organu prowadzącego w zakresie:

1. prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, bądź likwidacją szkół oraz łączeniem ich w zespół, wyłączaniem z zespołu lub jego rozwiązaniem;

2. przygotowywanie projektów planów sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i granic ich obwodów;

3. podejmowanie działań mających na celu:

    a) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

    b) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

    c) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

    d) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

4. wykonywanie zadań związanych z:

    a) przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,

    b) dokonywaniem ocen pracy dyrektorów szkół,

    c) organizacją egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;

5. opracowywania projektów aktów prawnych organów gminy z zakresu oświaty;

6. realizacji zadań dotyczących organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.